Adatvédelemi nyilatkozat

A https://www.csaladinaptar.hu/ WEBOLDAL ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

A https://www.csaladinaptar.hu/ URL alatt elérhető weboldalt (Weboldal) a Családinet.hu Kft. (székhely: 8072 Söréd Petőfi S. u. 24., adatkezelés nyilvántartási azonosító: NAIH-106127/2016.), a továbbiakban: Adatkezelő vagy csaladinet.hu) üzemelteti. A jelen nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) a csaladinet.hu által a Weboldal üzemeltetésével összefüggésben kezelt személyes és egyéb adatok védelmével kapcsolatos politikáját, gyakorlatát és kötelezettségvállalásait tartalmazza.

 

 1. Megfelelés a jogszabályoknak

  1.1. A csaladinet.hu a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli.

  1.2. Adatvédelmi politikánk megfelel az alkalmazandó hatályos magyar jogszabályoknak és fontosabb nemzetközi ajánlásoknak, különös tekintettel az alábbiakra:(i) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”)
  A jelen Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések tartalma megegyezik azoknak az Infotv. értelmező rendelkezéseiben (3. §) rögzített tartalmával.
  (ii) Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény
  (iii) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény
  (iv) Az Online Privacy Alliance ajánlásai

  1.3. Fenntartjuk a jogunkat, és egyben kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatvédelmi politikánkat és egyben jelen Nyilatkozat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsuk.

  1.4. Adatvédelmi politikánk bármilyen változásáról látogatóinkat a Weboldalon előzetesen értesítjük, míg lényeges változásokról felhasználóinkat előzetes e-mail útján is tájékoztatjuk.

 2. Általános adatkezelési elvek

  2.1. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője a csaladinet.hu. Az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozóként kizárólag a Weboldalról a felhasználó által megrendelt csomag kiszállítását végző futárcéget veszi igénybe, illetve készlethiány esetén partnerünk, a Magic-Box Game Kft. (2112 Veresegyház, Fáy András u. 7. adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-88596) végzi a megrendelt termékek kiszállítását, amely ilyen esetben szintén adatfeldolgozónak minősül.

  2.2. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő kapcsolatot tartson a regisztrált felhasználóival, illetve igény esetén hírlevélben rendszeresen tájékoztassa a regisztrált felhasználókat az általuk kért szolgáltatásokról.

  2.3. Az adatkezelés minden esetben önkéntes, személyes adatait kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott hozzájárulása, amelyet az érintettek a Weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával adnak meg.

  2.4. 16. életévét nem betöltött kiskorú kizárólag a törvényes képviselőjének beleegyezése alapján adhat meg magáról személyes adatot. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.2.5. Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, amely eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, úgy előzetes e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hogy hozzájárulnak-e személyes adataik korábbiaktól eltérő kezeléséhez.

  2.6. Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. Az adatok harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra.

  2.7. Tevékenységünk során technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok kialakításával gondoskodunk az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.

  2.8. Az Adatkezelő az adatokat a legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett különösen védi a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen (Adatbiztonság).

  2.9. Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint csak az Adatkezelőnek a jelen Nyilatkozatban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük és a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

  2.10. Az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel érintetteknek (ideértve a regisztrált felhasználókat és a Weboldal látogatóit is) az Adatkezelő székhelyére küldött levélben, illetve a naptar@csaladinet.hu e-mail címen az Adatkezelőnél bármikor lehetőségük van az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat visszavonni, hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adataik kezelése ellen az Infotv. által meghatározott esetekben tiltakozni.

 3. Regisztráció, online jelentkezés

  3.1. Hírlevelünk, illetve a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk kézbesítése érdekében felhasználóinak lehetősége van arra, hogy regisztrálják magunkat honlapunkon. A regisztráció során a felhasználóinkat kizárólag a nevük megadására kérjük, azonban vásárláshoz szükséges megadni a felhasználó nevét, címét és telefonszámát.A regisztráció és a vásárlás során csak olyan adatot kérünk Öntől, amely az adott szolgáltatás céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

  A honlapon történő regisztráció és vásárlás az érintettek személyes adataik kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulásnak minősül.

  3.2. A regisztráció során gyűjtött személyes adatait semmilyen esetben sem továbbítjuk, vagy tesszük hozzáférhetővé harmadik fél számára.

  3.3. A regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak ingyenes tárolására, valamint adatvédelmi politikánknak megfelelő kezelésére.

  3.4. A felhasználó a regisztrált adatokat belépés után a “Fiókom” linkre kattintva tudja módosítani (“Fiókom” menü “Címek” és “Fiókadatok”).

 4. Linkek

  4.1. Oldalainkon található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra mutató link. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ilyen ugrópontok használatával más szolgáltatók oldalaira kerülnek át.

  4.2. Jelezzük, hogy nincs ráhatásunk arra, hogy más szolgáltatók betartják-e a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Amennyiben szükségét érzi, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az oldalak szolgáltatóinak adatvédelmi nyilatkozatát.

  4.3. Jelen Nyilatkozatban rögzített adatvédelmi politikánk kizárólag a csaladinet.hu által üzemeltetett oldalakra érvényes.

 5. Felmérések, kérdőívek, szavazások, nyereményjátékok

  5.1. Időről időre felhívhatjuk látogatóinkat, illetve felhasználóinkat, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően felmérések, kérdőívek kitöltésével, illetve szavazásokon, nyereményjátékokon való részvétellel, stb. adatokat közöljenek.

  5.2. A részvétel ezen információ-gyűjtéseken minden esetben önkéntes, esetleges adatszolgáltatás kizárólag az érintettek önkéntes hozzájárulásával történik. Látogatóink, illetve felhasználóink minden esetben szabadon dönthetnek, hogy személyes adatokat (pl.: név és e-mail cím), vagy kizárólag statisztikai/demográfiai információkat (pl.: postai irányítószám) bocsátanak rendelkezésünkre.

  5.3. Az e-mail cím esetleges rögzítésének célja annak biztosítása, hogy minden felhasználó csak egyszer töltse ki az adatlapot, elkerülve a többszöri részvételt. A megadott e-mail cím és a felmérés során bevitt adatok szigorúan elkülönítve és kizárólag a fent megjelölt célok érdekében tárolódnak. Részvételét bizalmasan kezeljük a statisztikai értékelési folyamat során, személyes adatait nem kapcsoljuk össze e-mail címével.A felmérések, kérdőívek, illetve szavazások alkalmazásával gyűjtött adatokat adatkezelési politikánknak és a vonatkozó egyéb jogszabályoknak megfelelően kizárólag a szolgáltatásaink színvonalának emelésére használjuk fel.

  Az így nyert adatokat más forrásból származó személyes adatokkal nem kapcsoljuk össze. A résztvevők hozzájárulása esetén az adatokat adott esetben társaságunkkal ügyfélkapcsolatban álló vállalatok – pl. a nyereményjátékok és a felmérések támogatói – számára továbbítjuk.

  5.4. Az adatkezelés részleteit az adott szavazás, nyereményjáték vagy egyéb adatvédelmi relevanciával bíró esemény adatkezelési elvei tartalmazzák.

 6. Levelezés

  6.1. Szolgáltatásaink során elektronikus levelezés útján lépünk kapcsolatba felhasználóinkkal.

  6.2. Az általunk küldött valamennyi (hír)levél tájékoztatja a címzettet a (hír)levélről való leiratkozás lehetőségéről és módjáról.

 7. Tájékoztatás és jogorvoslati lehetőségek

  7.1. Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen Nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése, észrevétele merülne fel, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: naptar@csaladinet.hu

  7.2. Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.
  Kérelmére minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről.

  A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton adjuk meg.

  7.3. Bármikor kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Tájékoztatjuk, hogy kötelesek vagyunk adatai törlésére, az alábbi esetekben:
  (i) ha az adatok kezelése jogellenes
  (ii) ha Ön kéri
  (iii) az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható
  (iv) az adatkezelés célja megszűnt
  (v) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elrendelte

  Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

  A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

  Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

  7.4. Ön az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

  Tiltakozását – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatjuk.

  Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesítjük, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  7.5. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

  A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Hatályos: 2017.11.24